Politica de Confidentialitate privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal


CRONOS NICO SERVICE SRL, reprezentata cu adresa web www.cronos-service.ro, oferă servicii de reparatii auto, in locatia proprie din Baicoi, str. George Cosbuc nr. 4. Daca nu sunteti de acord cu oricare din prevederile de mai jos cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal trimise prin site-ul www.cronos-service.ro, nu vom prelucra datele Dvs. trimise prin acest site.

1. Domeniul de aplicare

Politica de Confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal transmise pe acest site se aplica datelor personale colectate pe site-ul www.cronos-service.ro în conformitate cu Regulamentul EU 2016/679. Operatorul datelor dvs. personale este societatea SC CRONOS NICO SERVICE SRL cu sediul in Str. George Cosbuc nr. 4, Baicoi, jud. Prahova, România. În calitate de operator, societatea noastra este responsabilă de a vă informa despre o astfel de utilizare prin intermediul acestei Politici de Confidentialitate.

În această Politica de Confidentialitate, "date personale" înseamnă orice informație legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin trimitere la un element de identificare, cum ar fi un nume, date de localizare furnizate de dispozitivul folosit pentru accesarea site-ului, adresa IP, adresa de e-mail si numarul/numerele de telefon.

Societatea noastra se angajeaza sA protejeze datele personale transmise prin acest site prin respectarea urmatoarelor principii: prelucrarea corectă și legală; prelucrarea exclusiv în scopuri limitate și specifice și nu într-un mod incompatibil cu scopurile avute în vedere; utilizarea informațiilor adecvate, relevante, corecte, complete și la zi; nepăstrarea acestora într-o formă identificabilă mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care le colectează; prelucrarea în conformitate cu drepturile Dvs., prelucrarea cu consimțământul Dvs., acolo unde este necesar și securitatea corespunzătoare.

2. Scopurile prelucrarii datelor dvs. personale trimise prin acest site

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se intelege orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, transmiterea, stocarea, conservarea, extragerea, consultarea, utilizarea sau alte operatiuni. Prelucrăm întotdeauna datele Dvs. personale numai dacă legislația aplicabilă ne permite să facem acest lucru. Aceasta înseamnă că, pentru colectarea și utilizarea datelor:

  • Nu vom prelucra niciodată datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site în alte scopuri, decat cele pentru efectuarea unei programari in service sau furnizarea unei oferte de reparatie auto conform cu cererea Dvs. transmisa prin formularul de programare.
  • Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679.
  • Vă asigurăm că datele Dvs. cu caracter personal transmise pe acest site sunt în siguranță, rămân proprietatea Dvs. și sunt stocate doar pe servere din Romania.

Societatea noastra va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal transmise pe acest site prin mijloace electronice. Dacă acest lucru este impus de legislația aplicabilă, vă vom informa în momentul colectării datelor Dvs. personale transmise pe acest site cu privire la orice consecință a nefurnizării de către dvs. a acestora, cu excepția situațiilor în care acest lucru reiese clar din circumstanțe.

3. Tipuri de date cu caracter personal transmise pe acest site, colectate și prelucrate

Aceste date personale pe care noi este posibil să le colectăm de la dvs. includ:

  • Informații de identificare - nume, prenume, adresa de email și numărul de telefon
  • locația unde va aflati prin intermediul informatiilor furnizate de server, inclusiv, dar fara a se limita la: adresa IP, tara, localitate, regiune, browser si tipul de dispozitiv folosit.

NU colectam prin intermediul acestui site informatii precum:

  • Informații de plată (cum ar fi detaliile contului bancar pentru plăți efectuate și alte plăți de rambursat);
  • Informații aflate pe dispozitivul Dvs;
  • Date referitoare la conturile Dvs. pe retele sociale
  • Fotografia, imaginea sau altele asemenea.

4. Prelucrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal

Vom prelucra datele cu caracter personal transmise pe acest site numai în conformitate cu această Politica de Confidentialitate.

5. Transferul datelor dvs. către terți

Datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site nu vor fi transferate către alte terțe părți, cu exceptia furnizorilor de servicii IT de mentenanta si gestiune a acestui site, cu prevederile contractelor de confidentialitate incheiate de SC Cronos Nico Service SRL cu acestia, respectiv. Putem furniza datele Dvs. catre alți terți colaboratori la cererea dvs. sau pe baza consimțământului Dvs.

6. Transferul datelor dvs. cu caracter personal în afară țării dvs.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

Este posibil ca SC Cronos Nico Service SRL să transfere datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site ca răspuns la solicitările legale ale autorităților publice, inclusiv hotărâri judecătorești, regulamente guvernamentale sau autorități guvernamentale (inclusiv de protecția datelor, impozitare și angajare), pentru îndeplinirea cerințelor de securitate națională sau de punere în aplicare a legii în alte țări; solicitări de informații legate de litigii judiciare; sau acolo unde este necesar sau permis de legislația aplicabilă. Astfel de transferuri pot să implice accesul instanțelor sau autorităților guvernamentale din afara Uniunii Europene. SC Cronos Nico Service SRL se va asigura că numai datele personale strict necesare sunt dezvăluite și transferate și că aceste date personale sunt anonimizate sau cel puțin pseudonimizate, dacă acest lucru este permis de cererea guvernamentală. În cazurile în care acest lucru este posibil în conformitate cu legislația aplicabilă, vă vom informa cu privire astfel de solicitări de acces.

7. Întrebări și reclamații

Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la confidențialitate, această Notificare, practicile noastre de conformitate, ne puteți contacta la prelucrare.date@cronos-service.ro. Rezidenții UE ale căror reclamații nu pot fi rezolvate direct împreună cu SC Cronos Nico Service SRL pot, de asemenea, să depună o plângere la autoritățile locale de protecție a datelor (DPA).

8. Securitatea și păstrarea datelor

SC Cronos Nico Service SRL menține măsuri de securitate fizice, tehnice și organizatorice rezonabile (inclusiv controale de acces, cerințe puternice privind parola și criptarea datelor, după caz), și alte măsuri de securitate a rețelei (de ex., firewall-uri, jurnale de acces, și protecție împotriva malware-ului și antivirus) pentru protejarea datelor cu caracter personal transmise pe acest site împotriva furtului, pierderii accidentale, modificării, accesului neautorizat, divulgarea sau copierea, distrugerea accidentală sau ilegală, în conformitate cu legislația aplicabilă. Vom păstra informațiile Dvs. cu caracter personal transmise pe acest site pe perioada executării contractului de service auto și, ulterior, atâta timp cât este necesar în ceea ce privește scopurile pentru care au fost colectate, conform legislației civile si fiscale și altor legi și/sau după caz, în cazul unei reclamații legale.

9. Drepturile Dvs.

Dreptul de a accesa, rectifica și a vi se șterge datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site - vom lua măsuri pentru a ne asigura că toate datele cu caracter personal transmise pe acest site sunt corecte. Vă rugăm să ne anunțați în legătură cu modificările aduse datelor dvs. personale pentru a ne asigura că informațiile dvs. sunt actualizate. De asemenea, aveți dreptul, conform legii aplicabile, de a solicita acces la datele cu caracter personal transmise pe acest site și de a solicita rectificarea oricăror date inexacte referitoare la dvs. Aveți dreptul să solicitați ștergerea oricăror date cu caracter personal transmise pe acest site pe care le deținem despre Dvs.

Portabilitatea datelor - în măsura în care folosim datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site pentru a va transmite oferta și dacă acestea sunt prelucrate prin mijloace automate, aveți dreptul să solicitați o copie a tuturor acestor date personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent, și care poată fi citit automat, și de asemenea, să le transmitem altui operator de date în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor - aveți dreptul să solicitați restricționarea utilizării datelor dvs. personale atunci când (1) contestați exactitatea datelor personale; (2) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să ștergem datele; (3) nu mai avem nevoie de date cu caracter personal pentru scopurile relevante, însă le solicităm pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (4) v-ați opus utilizării datelor pe baza intereselor noastre legitime, în intervalul de timp necesar verificării dacă avem într-adevăr interese legitime de a continua utilizarea datelor.

Dreptul la opoziție - aveți dreptul să vă opuneți prelucrării de date cu caracter personal transmise pe acest site, iar noi trebuie să încetăm o astfel de prelucrare, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. In cazul in care prelucram datele dvs. in scop de reclama, marketing sau publicitate, va puteti retrage oricand consimtamantul si nu le vom mai prelucra in acest scop.

Dreptul de a formula plângere - Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință, în cazul în care considerați că utilizarea și colectarea datelor dvs. personale nu respectă prezenta Politica de Confidentialitate sau legislația aplicabilă.

Vă puteți exercita drepturile și îndeplini responsabilitatea de a vă notifica angajatorul cu privire la modificările datelor dvs. personale, precum și de a solicita informații suplimentare privind drepturile dvs. trimițând un email la prelucrare.date@cronos-service.ro.